E-ITORERO INDEMYAMIHIGO

Kuva tariki ya 19-25 Mata 2021 ku Karere ka Nyabihu no mu Mirenge yose hari kubera E- ITORERO INDEMYAMIHIGO mu buryo bw'ikoranabuhanga/ Iyakure.

Intego : Duhamye intego n'imihigo by'itorero Iwacu

Hatojwe abatoza 41  (5 ku Karere na 3 kuri buri Murenge). Nyuma yo gutozwa nabo bakazatoza indi mitwe y'intore ibi bikurikira:

Guhamya intego n'imigambi by'itorero ry'umudugudu, Itorero mu mashuri, ku rugerero no mu nzego z'imirimo.